Breadcrumbnavigation

Leiter Bauberatung
Dr. Thomas Sievert
Telefon: +49 611 676-1700
Mobil: +49 172 626 60 81
E-Mail: thomas.sievert@dyckerhoff.com

Verkaufsgebiet Südost (Bereich Süd) / Verkaufsgebiet Schweiz
Klaus Neu
Mobil: +49 172 681 98 25
E-Mail: klaus.neu@dyckerhoff.com

Verkaufsgebiet Südost (Bereich Ost)
Bodo Lagaude
Mobil: +49 172 362 16 03
E-Mail: bodo.lagaude@dyckerhoff.com

Verkaufsgebiet Nordwest (Bereich Nord) / Verkaufsgebiet Dänemark
Dr. Werner Remarque
Mobil: +49 172 534 39 62
E-Mail: werner.remarque@dyckerhoff.com

Verkaufsgebiet Nordwest (Bereich West) / Verkaufsgebiet Niederlande
Gisbert Laurini
Mobil: +49 172 611 06 66
E-Mail: gisbert.laurini@dyckerhoff.com